Dotacje unijne

CM Agropol Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

Wzrost konkurencyjności CM Agropol Sp. z o.o. dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie. Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Cel projektu

wdrożenie innowacyjnych technologii, poprzez zakup 2 opryskiwaczy wyposażonych w nowoczesne rozwiązania technologiczne, magnetyzerów, maszyny do oczyszczania i zaprawiania ziarna oraz kiełkownika.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost konkurencyjności usług świadczonych przez Beneficjenta dla inteligentnego rolnictwa;
 • dostęp do wysoko innowacyjnych usług dla producentów rolnych w zakresie rolnictwa inteligentnego;
 • zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska;
 • oszczędność zużycia środków do wykonywania określonych usług;
 • możliwość wyselekcjonowania wysokiej jakości materiału siewnego;
 • rozwój współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi z regionu Pomorza Zachodniego.

Wartość projektu

 • wartość projektu: 6 639 830,10 PLN
 • wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi nie więcej niż: 5 398 235,85 PLN w tym:
 • wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną wynoszą nie więcej niż 5 398 235, 85 PLN i stanowią nie więcej niż 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 • dofinansowanie: 2 429 206,13 PLN stanowiące nie więcej niż 44,9999999537 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
  • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty: 2 429 206,13 PLN stanowiącej nie więcej niż 100 % dofinansowania Projektu;
  • będące pomocą publiczną do kwoty 2 429 206,13 PLN stanowiącej nie więcej niż 44,9999999537 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.